ASTROLOGIE: Astrologische Beratung, Astrologie-Ausbildungen und astrologisches Wissen beim Deutschen Astrologen-Verband e.V.

Ausbildungskommission
E-Mail an die gesamte Ausbildungskommission:
Monika Heer, E-Mail:
Heidi Treier, E-Mail:
Petra Niehaus, E-Mail:

Prüfungskommission
E-Mail an die gesamte Prüfungskommission:
Wolfgang Steven, E-Mail:
Birgit von Borstel E-Mail:
Petra Dörfert, E-Mail:
Ute Flörchinger, E-Mail:
Jan Reimer, E-Mail: